Här kan du som lärare använda interaktiva vislets och även lära dig att göra egna. Bloggen är skapad av VISE-projektet som är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, Nationellt centrum för visuell analys och Utbildningsförvaltningen i Norrköpings kommun.

torsdag 16 februari 2017

Samspel mellan människa, samhälle och näringsliv

Här finns tre kapitel som belyser länders inkomster, export, import, konsumtion, transporter, utsläpp mm.

Centralt innehåll, Geografi: Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Hur val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

onsdag 11 januari 2017

Sårbarhet - olika aspekter

Här finns några vislets om SÅRBARHET kopplade till de tre första av FN:s 17 globala mål.
Ni får lära er om dessa mål och använda vislets för faktauppgifter samt för att kunna resonera kring situationen idag men också se framåt mot tänkbara åtgärder.

Vislet om mål 1 – Ingen fattigdom
Vislet om mål 2 – Ingen hunger
 

Vislet 1 om mål 3 – Hälsa och välbefinnande                                       Vislet 2 om mål 3 - Sjukdomar och                                                 konflikter i världen


Centralt innehåll, Geografi: På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Centralt innehåll, Samhällskunskap: Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

måndag 2 januari 2017

Europas demografiska utmaning

Här kan ni lära er mer om vilka demografiska utmaningar Europa står inför. Vislet 1 har fokus på länder, vislet 2 på regioner.
                 


    Centralt innehåll, Samhällskunskap:
Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.

Centralt innehåll, Geografi:
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.
Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

tisdag 29 november 2016

Sveriges befolkning - sammansättning, fördelning, inkomst, utbildning mm

Med hjälp av denna vislet kan ni arbeta kring Sveriges befolkning - hur stor del av Sveriges befolkning är barn, vuxna, äldre, var bor de? Du kan också få lära dig mer om sambandet mellan utbildning, inkomst och ohälsa. Centralt innehåll, samhällskunskap: Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

torsdag 13 oktober 2016

BNP del 2

Del 2. I denna vislet kan ni arbeta med sambandet mellan befolkning, handel och ett lands BNP.
Centralt innehåll, Geografi: Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

BNP del 1

I denna vislet kan ni arbeta med sambandet mellan befolkning, handel och ett lands BNP.
Centralt innehåll, Geografi: Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

torsdag 6 oktober 2016

Befolkningsutveckling i några svenska kommuner

Här följer en vislet  där eleverna kan undersöka befolkningsutvecklingen i Norrköping och Stockholm under en bestämd tidsperiod. Eleverna får även möjlighet att reflektera över orsaker till den befolkningsminskning som skedde i Stockholms kommun under åren 1969-1979. Slutligen får eleverna välja två kommuner där de gör en enkel jämförelse när det gäller befolkningsutvecklingen.


Centralt innehåll är här hämtat från år 4-6, geografi och svenska:
Geografi:
•     Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
•     Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Svenska:
•     Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

•     Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.